Puhelin

0405108763

Sähköposti

jenni@hoitolajennikka.fi

Aukiolo ajat

Sopimuksen mukaan

Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n & 24§ :n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Hoitola Jennikkä

Y-tunnus: 2189854-2

osoite: Posiontie 47 lh 4,97900 Posio

kotipaikka: Posio

puhelin. 0405108763

sähköposti: jenni@hoitolajennikka.fi

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Jenni Kujala

osoite: Posiontie 47 lh 4, 97900 Posio

puhelin. 0405108763

sähköposti: jenni@hoitolajennikka.fi

Henkilörekisterin nimi

Hoitola Jennikän asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään laskutuksen ja asiakassuhteiden, palveluiden tuottamisen vuoksi. Lisäksi henkilö- ja terveystietoja kirjataan ja käsitellään lakien 22.4.1999/523 (Henkilötietolaki), 17.8.1992/785 (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista) sekä asetuksen 298/2009 (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista) velvoittamana potilasasiakirjoihin.

Rekisteröitävät tiedot

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

Nimi

Sähköpostiosoite

Matka- ja/tai muu puhelinnumero

Organisaatio

Organisaation osoitetiedot

Terveystietoja, Hoidon kannalta oleelliset taustatiedot sekä tapahtumakohtaiset kirjaukset.

Muut tiedot: Asiakkaan ostamat palvelut ja tuotteet sekä maksu-ja laskutustiedot.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, Pääsääntöisesti asiakkaalta saatuja tietoja. Tietoja saadaan myös palvelun kustannuksista vastaavilta tahoilta tai lähettävältä taholta (esim. KELA, palveluseteleiden myöntäjä) tai palvelun tilaajalta, esim. omaiset. Tietoa saadaan myös asiakassuhteen aikana tuotetuista palveluista.

Henkilötietojen luovuttaminen

Tietoja luovutetaan ainoastaan asiakkaan suostumuksella ja lakien 22.4.1999/523 (Henkilötietolaki), 17.8.1992/785 (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista) sekä asetuksen 298/2009 (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista) mukaisesti asiakkaan hoidon ja terveyden vaatimalla tavalla häntä hoitavalle taholle. Tietoja luovutetaan niille kustannuksista vastaaville tai lähettäville tahoille, joille Jalkahoitola Jennikkä on raportointi velvollinen.

Muille tahoille tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti, poikkeuksena kuitenkin asiakkaan itse niin pyytäessä. Esimerkiksi hyvinvointiin liittyen, asiakkaan pyynnöstä ja suostumuksella voidaan asiakkaan toimintakykyä tai tilannetta kuvaavaa tietoa luovuttaa hoitavalle lääkärille tai muulle asiakkaan ilmoittamalle taholle, esim. lähiomaiset. Mikäli asiakkaalla ei ole edellytyksiä arvioida antamansa suostumuksensa merkitystä ja seurauksia, tietoja voidaan antaa hänen laillisen edustajansa suostumuksella. Asiakkaan laskutustiedot näkyvät kirjanpidossa ja tarvittaessa ulosottoviranomaiselle maksamattomien laskujen perinnän osalta. Asiakassuhteen päätyttyä asiakkaan tiedot poistetaan sähköisestä rekisteristä ja manuaalinen aineisto tuhotaan asianmukaisesti. Rekisteritietoja luovutettaessa noudatetaan henkilötietolakia asiakkaan asemasta ja oikeuksista (785/92) 13§, muut 652/2000. Lisäksi noudatetaan asiakkaan kanssa tehtyä palvelusopimusta.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Asiakastietoja ei luovuteta EU:n ja ETA:n ulkopuolelle

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakkaalla on oikeus perustellusta syystä vaatia mielestään virheellisen tiedon korjaamista. Vaatimus on esitettävä kirjallisesti perusteluineen ja tarvittavine liitteineen. Asiakkaan korjausvaatimus kirjataan ylös ja todistetusti virheellinen tieto korjataan. Pääsääntöisesti asiakkaalla on mahdollisuus pyytää ja saada tietoonsa häntä itseään koskevat tiedot. Pyyntö on esitettävä kirjallisesti tai henkilökohtaisesti. Tiedot saa myös kirjallisesti niin haluttaessa. Tietosuojasyistä kirjallisia tietoja luovutetaan postitse ainoastaan asiakkaan omasta vaatimuksesta ja hänen omalla vastuullaan.

Rekisterin suojaus

Tiedot kerätään sekä sähköisiin että manuaalisiin tietokantoihin. Sähköiset tietokannat ovat asianmukaisesti suojattuja. Manuaalisesti kerätyt tiedot säilytetään lukituissa tiloissa ja kaapeissa. Näihin pääsy on ainoastaan rekisterin ylläpitäjällä Jenni Harjukelolla.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttö suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.